top of page

Onderstaande algemene voorwaarden en de toelichting bij bedenktijd / herroepen kunt u downloaden door hier te klikken.

Hieronder tref je de machtiging waarmee je akkoord gaat als dat je een boete aanmeldt. Er is een juridische tekst die leidend is, wij hebben deze tekst samengevat in enkele punten.

Samenvatting machtiging:

 

je geeft ons toestemming om:

   - Je bekeuring aan te vechten

   - Indien wij succesvol zijn mogen wij een vergoeding vragen aan de overheid voor de

     rechtsbijstand, deze vergoeding is voor ons. Per saldo betaald u dus niets. Bij verlies betaald u niets.

   -Na afloop van de bedenktermijn kan de opdracht niet zonder meer door opdrachtgever worden gestaakt. Er dient indien de opdracht 

     tussentijds eenzijdig door opdrachtgever wordt ingetrokken tegen het uurtarief van euro 99,- per uur exclusief btw te worden

     afgerekend. 

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting bij bedenktijd / herroepen: consumenten die niet handelen in de uitvoering van een beroep of bedrijf mogen o.g.v. de wet in principe bij koop van een product of dienst op afstand binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen een overeenkomst herroepen door dit kenbaar te maken aan ons d.m.v. het sturen van een e-mail naar: info@bekeuringjuristen.nl of een fax naar: 087-7841224 of een (aangetekende) brief naar het hieronder in art. 1 genoemde adres.

U kunt hiervoor gebruik maken van dit (hier klikken) formulier (het gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.) De bedenktijd begint op de dag na die waarop de overeenkomst is gesloten. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: toepasselijkheid
1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige overeenkomsten, aanbiedingen, of enig ander op rechtsgevolg gerichte handelingen tussen de natuurlijke persoon V. Quacken (een eenmanszaak, gevestigd te 6546VR Nijmegen aan de Hegdambroek 1520) al dan niet handelend onder de naam bekeuring juristen, hierna te noemen: o

opdrachtnemer, en cliënt, waaronder ook alle gevolgen daarvan.
2.    Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze afwijkingen uitdrukkelijk alsmede schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan voornoemde afwijkingen waar het toekomstige overeenkomsten tussen opdrachtnemer en cliënt betreft.
3.    De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 2: uitvoering
1.    Opdrachtnemer – waaronder begrepen haar werknemers – zal zich inspannen om de opdracht zijdens cliënt met de nodige deskundigheid en zorgvuldigheid uit te voeren. Evenwel, gelet op de aard van de werkzaamheden – het betreft hier een inspanningsverbintenis – kan een door cliënt beoogd resultaat nimmer worden gegarandeerd.
2.    Cliënt verplicht zich om aan opdrachtnemer tijdig en alle relevante en juiste informatie te verstrekken. Bij onjuiste en/of niet tijdige aanlevering van deze informatie kan opdrachtnemer haar werkzaamheden opschorten zonder aansprakelijk te zijn voor enige daaruit voortvloeiende schade en kosten. Ook hierdoor uit ontstaan meerwerk is voor rekening van cliënt waarbij een uurtarief van euro 99,- per uur exclusief btw wordt afgerekend.
3.    Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden verbonden aan de aan haar verstrekte of door hem verleende opdracht zullen worden uitgevoerd. Het staat opdrachtnemer vrij daarbij de diensten van derden in te schakelen.
4.    Opdrachtnemer kan evenwel niet aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door de door hem ingeschakelde derden. De beperkingen van aansprakelijkheid opgenomen in deze algemene voorwaarden zijn eveneens onverkort van toepassing op derden die door opdrachtnemer bij de uitvoering van enige werkzaamheden of diensten zijn ingeschakeld.
5.    Opdrachtnemer is pas eerst in verzuim, na overschrijding van een bindende overeengekomen termijn, na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen.
Artikel 3: aansprakelijkheid
1.    Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat per geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is enige aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het door cliënt verschuldigde honorarium over de laatste 3 maanden.
2.    Indien opdrachtnemer voor enige schade aansprakelijk is, laat dit onverlet dat opdrachtnemer te allen tijde het recht heeft deze schade ongedaan te maken voor zover dit mogelijk is.
3.    Opdrachtnemer wordt door cliënt gevrijwaard van alle aanspraken die derden via cliënt jegens opdrachtnemer pretenderen dan wel uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en alle andere kosten die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit de uitvoering van de werkzaamheden of geleverde diensten door opdrachtnemer.
Artikel 4: betaling
1.    Alle prijzen genoemd in de aanbiedingen van opdrachtnemer zijn exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Prijzen zijn tevens exclusief alle andere ter uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk gemaakte kosten, waaronder kantoorkosten en noodzakelijk ingeschakelde derden.
2.    Betalingen aan opdrachtnemer dienen te zijn ontvangen binnen 10 dagen na factuurdatum. Bij niet nakoming van de voornoemde betalingstermijn is cliënt – zonder dat daartoe een nadere sommatie is vereist – over het volledige factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
3.    Opdrachtnemer is eveneens gerechtigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten na het verstrijken van de voornoemde betalingstermijn aan cliënt in rekening te brengen. De verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald naargelang de gebruikelijke staffelbedragen, zulks onverminderd het recht om aanspraak te maken op vergoeding van de daadwerkelijke incassokosten.
4.    Cliënt geeft uitdrukkelijke toestemming aan opdrachtnemer om alle vorderingen die hij op een cliënt heeft, te verrekenen met eventuele vorderingen die cliënt heeft op opdrachtnemer. Het is cliënt uitdrukkelijk niet toegestaan om eventuele vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen met welke vordering ook van opdrachtnemer op cliënt.
5.    Opdrachtnemer is gerechtigd eenmaal per jaar het gehanteerde uurtarief tussentijds te wijzigen, doch gaat pas in nadat deze wijziging aan cliënt is medegedeeld.
6.    Opdrachtnemer is ten allen tijde gerechtigd om van cliënt een betaling op het honorarium middels een (aanvullend) voorschot te verlangen.
Artikel 5: honorarium/kosten
1.    Opdrachtnemer is niet verplicht om elke opdracht in behandeling te nemen. Indien de zaken behandeld worden worden deze per saldo kosteloos behandeld.

2.    Daarbij wordt onder per saldo kosteloos verstaan dat alle werkzaamheden gerelateerd aan de opdracht – waaronder mede het aanwenden van rechtsmiddelen – en dus ook de kosten daarvan gedragen worden door de overheid. De hoogte van een vergoeding wordt gelijkgesteld aan een of meerdere (proceskosten)vergoedingen die in een bezwaar- of beroepsprocedure kunnen worden toegewezen vermeerderd met eventueel te ontvangen dwangsommen wegens niet tijdig beslissen door de overheid. Een factuur aan opdrachtgever zal dus het bedrag van deze vergoedingen belopen en wordt verrekend met de door de overheid betaalde of te betalen vergoeding.
3.    Indien ten aanzien van een (proces)handeling geen kosten worden toegewezen, dan is de opdrachtgever niets verschuldigd (no cure no pay) voor deze handeling.

4.    Wordt een vervolgprocedure niet zinvol geacht dan is opdrachtnemer niet verplicht om de zaak (nog verder) in behandeling te nemen.
5.    Indien een (proceskosten)vergoeding zoals bedoeld onder artikel 5 lid 2 van deze algemene voorwaarden onverhoopt op de rekening van opdrachtgever wordt gestort, verplicht opdrachtgever zich deze vergoeding binnen 10 dagen na het bijschrijven van het bedrag aan opdrachtnemer te voldoen. Bij gebreke daarvan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
6.    Opdrachtgever dient de noodzakelijke medewerking te verlenen teneinde een normale behandeling van het traject in al haar facetten mogelijk te maken. Na afloop van de bedenktermijn kan de opdracht niet zonder meer door 
opdrachtgever worden gestaakt. Er dient indien de opdracht tussentijds eenzijdig door opdrachtgever wordt ingetrokken tegen het uurtarief van euro 99,- per uur exclusief btw te worden afgerekend. 

Dit geldt evenzeer indien als gevolg van handelen of nalaten van opdrachtgever een gebruikelijke behandeling van de opdracht onmogelijk wordt gemaakt.
7.    Indien een procedure dient te worden geëntameerd kan een voorschot worden verlangd voor de daaraan gerelateerde kosten (griffierecht, explootkosten, etc.).

Artikel 6: machtiging

Met het aangaan van de overeenkomst stemt opdrachtgever in met onderstaande machtiging (de juridische versie) en is ervan op de hoogte dat deze machtiging zal worden ondertekend d.m.v. het plakken van de handtekening van opdrachtgever onder voornoemde machtiging door opdrachtnemer.
Artikel 7: toepasselijk recht
1.    Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die tussen partijen ontstaan zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Arnhem.

 

​Bijlage 1: Machtiging en akte van cessie (de juridische versie)

 

​Ondergetekende machtigt hierbij V.Quacken en zijn medewerker(s), (al dan niet h.o.d.n. Bekeuring Juristen) gevestigd te (6546VR) Nijmegen aan de Hegdambroek 1520, om hem te vertegenwoordigen en alle handelingen te verrichten teneinde geschillen (zoals geschillen voortvloeiend uit verkeersboetes) in- en buiten rechte te bestrijden alsmede al hetgeen daartoe door gemachtigde noodzakelijk wordt geacht, een en ander met het recht van substitutie. 
Hieronder dient in ieder geval te worden begrepen het zo nodig aanwenden en intrekken van alle beschikbare rechtsmiddelen en proceshandelingen en het opvragen van verdere gegevens, bijvoorbeeld door middel van de Wet openbaarheid van bestuur of middels een kennisnemingsverzoek in de zin van de Wet politiegegevens en/of de Wet bescherming persoonsgegevens, zo ook het aanwenden van alle rechtsmiddelen m.b.t. deze gegevensverzoeken en de daaruit resulterende besluiten, alsook het aannemen van bedragen zoals vergoedingen voor proceskosten, griffierechten e.d., een en ander in de ruimste zin van het woord. Ondergetekende draagt in het kader van cessie de (toekomstige) vordering(en) uit hoofde van verschuldigde proceskosten en dwangsommen door de overheid over aan V. Quacken. 

 

                        Privacybeleid

V. Quacken (al dan niet handelend onder de naam Bekeuring Juristen), gevestigd aan Hegdambroek 1520, 6546 VR in Nijmegen (Gelderland), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
http://www.bekeuringjuristen.nl/
Hegdambroek 1520, 6546 VR Nijmegen
06-14970224
V. Quacken is de Functionaris Gegevensbescherming van Bekeuring Juristen. Hij is te bereiken via info@bekeuringjuristen.nl.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Bekeuring Juristen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder meer verwerken.
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Internetbrowser en apparaattype
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bekeuring Juristen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Bekeuring Juristen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
Geautomatiseerde besluitvorming
Bekeuring Juristen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bekeuring Juristen) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bekeuring Juristen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Bekeuring Juristen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bekeuring Juristen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bekeuring Juristen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bekeuring Juristen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bekeuringjuristen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in uiterlijk 4 weken, op uw verzoek.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bekeuring Juristen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

bottom of page